Women’s Challenge 4x4
najbardziej kobiecy off-road 26-27.06.2021 Wisła
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1.1. Impreza „Women’s Challenge 4×4”, zwana dalej Rajdem, jest imprezą o charakterze rekreacyjno-sportowym, realizowaną w celu promocji turystyki off-road’owej, integracji środowiska użytkowników samochodów terenowych, wsparcia działań samorządu i organizacji regionalnych, podejmowanych w dziedzinie promocji i turystyki regionu oraz aktywizacji przedsiębiorców branży turystycznej i usług w tym regionie.
1.2. Impreza jest projektem realizowanym jest przez Firmę Dagmara Kowalczyk reprezentowaną przez Dagmarę Kowalczyk, nazywaną dalej Organizatorem.
1.3. Impreza organizowana jest na terenie prywatnym „ Pod Piramidą” w Wiśle, ul. Kamienna 19, należącym do Marcin Bujok.
1.4. Podczas Rajdu mogą być zorganizowane imprezy towarzyszące, również charytatywne, mające na celu uatrakcyjnienie zawodów. Decyzja o imprezach towarzyszących podejmowana jest przez Organizatora.
1.5. Nadzór nad przebiegiem imprezy sprawują osoby wyznaczone przez Organizatora.
1.6. Wszelkie wiadomości o terminie, miejscu, zasadach Rajdu, nagrodach oraz regulamin Organizator publikuje na stronie wydarzenia www.womenschallenge.pl oraz na portalach społecznościowych Facebook i Istagram.
1.7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.
2. UCZESTNICY RAJDU.
2.1. Uczestnikiem Rajdu jest osoba, której imienne zgłoszenie, spełniające wymogi pkt. 2.3. niniejszego Regulaminu, zostało zaakceptowane przez Organizatora, opłaciła w terminie wpisowe i zgłosiła się, zgodnie z harmonogramem Rajdu, w Biurze Rajdu. Organizator w drodze wyjątku może dopuścić do udziału w Rajdzie osoby, które nie dopełniły wymogów Regulaminu dotyczących zgłoszenia uczestnictwa z przyczyn od nich niezależnych.
2.2. W Rajdzie biorą udział Załogi kobiece (za wyjątkiem klasy Family) w pojazdach terenowych lub pojazdach typu UTV, wyposażonych w sprawny napęd 4×4, opony MT/AT, dwa zaczepy trwale mocowane do ramy pojazdu, po jednym z przodu i z tyłu pojazdu, trwale umocowany akumulator, taśmę holowniczą oraz asekuracyjną z szeklami oraz wyposażenie wymagane przepisami ruchu drogowego. Pojazdy powinny mieć udokumentowany w dowodzie rejestracyjnym aktualny przegląd techniczny oraz ważne ubezpieczenie OC i NW.
2.3. Załogi chcące wziąć udział w Rajdzie są zobowiązane do przesłania zgłoszenia drogą elektroniczną na adres Organizatora – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wg formularza zgłoszenia). Zapisy przyjmowane są od 01.06.2021. Limit załóg wynosi 35. Zakwalifikowane Załogi otrzymają wiadomość e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa, a następnie są zobowiązane do wpłaty wpisowego na podany numer konta. Wpłata wpisowego jest potwierdzeniem uczestnictwa Załogi w rajdzie. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyn.
2.4. Wysokość wpisowego: 550 zł dla klas: Adventure i Extreme, 600 zł dla klasy Family. W ramach wpisowego załoga otrzymuje m.in. koszulki rajdowe oraz posiłek na trasie.
2.5. Załoga startująca składa się z dwóch kobiet (za wyjątkiem klasy Family), kierowcy, legitymującego się prawem jazdy kat. B oraz pilota. W klasie Family dozwolona jest obecność drugiego pilota (mężczyzny), który przebywając poza samochodem, może pomagać Załodze w pokonywaniu OS-u. Na próbach terenowych oraz poruszając się pomiędzy nimi, zawodnicy mają obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa oraz noszenia kasków ochronnych.
2.6. Załogi zakwalifikowane zgłaszają się do Biura Rajdu, zlokalizowanego w Wiśle na pl. B. Hoffa w dniu 26.06.2021 r., od godziny 8:00 do godziny 9.30. Wszystkie Załogi mają obowiązek stawić się w Biurze Rajdu (pl. B. Hoffa, Wisła) w celu pobrania Karty Załogi, poddania pojazdu oględzinom technicznym oraz plombowania Kart. Do startu zostaną dopuszczone wyłącznie Załogi, które uzyskały w Biurze Rajdu Kartę Załogi.
2.7. Określa się trzy klasy uczestników Rajdu: Adventure i Family – wszystkie samochody terenowe i pojazdy typu UTV; Extreme – samochody terenowe i pojazdy typu UTV, opony min. MT, wyciągarka. Pojazdy typu UTV są klasyfikowane osobno (z wyjątkiem klasy Extreme).
2.8. O przydziale do klasy ostatecznie decyduje Główny Sędzia Techniczny Zawodów na podstawie przeprowadzonych Badań Technicznych, określających brak lub stopień modyfikacji poszczególnych elementów i podzespołów pojazdu.
2.9. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania miejsc startowych w zawodach.
2.10 Organizator informuje, że podczas Rajdu będzie prowadzona dokumentacja fotograficzno – filmowa
o charakterze reporterskim. Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalenie,
wykorzystanie i powielanie wizerunków Uczestników uwiecznionych na zdjęciach przez Organizatora
oraz Partnerów, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
3. PRZEBIEG RAJDU.
3.1. Rajd rozpoczyna się w dniu 26.06.2021 r. o godzinie 8:00 na pl. B.Hoffa w Wiśle (w godz. 8:00 – 9:30 odbędą się badania techniczne oraz biuro administracyjne). Uroczysty start uczestników Organizator określa na godzinę 9:30 (pl. B.Hoffa w Wiśle). Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w dn. 27.06.2021 o godz. 10:00 na pl. B. Hoffa w Wiśle.
3.2. Konkurencje sprawnościowe odbędą się w dniu 26.06.2021 r. na torze off-road’owym „Pod Piramidą” ul. Kamienna 19, Wisła po zakończeniu uroczystego startu i przyjeździe na miejsce rozgrywania OS-ów. Każda załoga ma do pokonania 6 prób terenowych.
3.3. Odcinki dojazdowe pomiędzy kolejnymi OS-ami, zawodnicy pokonują według instrukcji Organizatora.
3.4. OS-y oznakowane są taśmą ostrzegawczą. Dla wszystkich klas obowiązuje jeden regulamin pomiaru czasu i kar. Start OS-u odbywa się w wyznaczonej strefie oznaczonej taśmą, w której znajduje się sędzia OS-u. Czas startuje pilot poprzez wciśniecie stopera sędziego, a następnie wsiada do pojazdu zapina pasy i dopiero wtedy Załoga rusza na trasę OS-u. Czas zatrzymuje pilot na mecie OS-u. Próba zostaje zaliczona, jeśli Załoga zaliczy start i metę OS-u.
3.5. Konkurencje sprawnościowe zostaną zakończone po pokonaniu przez Załogi OS-ów, maksymalnie o godz. 19:00. Biuro Rajdu zostanie zamknięte o godz. 19:30. Poruszanie po wyznaczonych próbach po zamknięciu Biura jest zabronione. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ew. konsekwencje wynikające z naruszenia zakazu.
3.6. Osoba wyznaczona przez Organizatora przed startem do OS-ów umocuje trwale Karty Załogi do elementu wnętrza pojazdu. W momencie zakończenia udziału w konkurencjach sprawnościowych Organizator zdejmie kartę, sprawdzając jej stan. Załogi, które nie zgłoszą się do Organizatora w celu oddania Kart do momentu zakończenia konkurencji, nie zostaną sklasyfikowane.
4. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZEBIEG RAJDU.
4.1. Organizator: wyznacza i nadzoruje pracę biura zawodów, organizuje i nadzoruje całość imprezy, odpowiada za przebieg Rajdu w sprawach organizacyjnych i bezpieczeństwa, ma prawo odwołać OS.
4.2. Kierownik Biura Rajdu: osoba wyznaczona przez Organizatora odpowiedzialna za dopełnienie formalności przez uczestników rajdu, wydawanie i odbieranie Kart Załogi, klasyfikację i publikowanie wyników.
4.3. Główny Sędzia Techniczny: Osoba odpowiedzialna za przeprowadzanie Badań Technicznych pojazdów startujących w imprezie, na podstawie których decyduje o przydziale załóg do poszczególnych klas oraz odpowiedzialna za przebieg tras i nadzór nad Sędziami Prób Terenowych. Osoba decyzyjna w sprawach spornych dotyczących przebiegu rywalizacji na OS-ach.
4.4. Sędziowie Prób Terenowych: są odpowiedzialni za przebieg rywalizacji, pomiar czasu oraz naliczanie taryf karnych, mają głos decydujący w przypadku wątpliwości pojawiających się podczas rozgrywania próby terenowej.
4.5. Inne osoby wyznaczone przez Organizatora – zakres obowiązków określa Organizator zawodów.
5. PUNKTACJA I KLASYFIKACJA ZAŁÓG.
5.1. Wyznaczone OS-y punktowane są według czasu przejazdu od startu do mety. Limit czasu na przejazd OS-u wynosi od 15 do 20 min. (o dokładnym limicie czasu przeznaczonym na pokonanie danego OS poinformuje przed startem Sędzia OS-u). Czas przejazdu jest wpisywany przez osobę upoważnioną – Sędziego odpowiedzialnego za określony OS. Za przekroczenie limitu czasu naliczona zostanie kara 30 min. Brak zaliczenia próby skutkuje taryfą 1 godziny (za brak zaliczenia próby rozumie się brak podjęcia rywalizacji na OS-ie, załoga nie przekracza linii startu OS-u).
5.2. Na OS-ie dozwolona jest pomoc jedynie innych Uczestników rajdu. Zabrania się udzielania pomocy przez osoby trzecie, za wyjątkiem sytuacji, kiedy zgodę na to wyrazi Sędzia Próby Terenowej.
5.3. Załogi zostaną sklasyfikowane zgodnie z sumą czasów pokonania prób terenowych, z uwzględnieniem taryfy karnej. W razie stwierdzenia takiej samej sumy czasów u dwóch lub większej ilości Załóg, Organizator weźmie pod uwagę czas zdania Karty Załogi.
5.4. Klasyfikację prowadzi Biuro Rajdu, które ma obowiązek jej publikowania.
5.5. Nieoficjalne wyniki rywalizacji zostaną ogłoszone po podliczeniu czasów przejazdu, w dniu 26.06.2021 r., do 22:00. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone podczas rozdania nagród w dn. 27.06.2021.
6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.
6.1. Zawodnicy startują na swoją odpowiedzialność i jeśli stwierdzą, że uczestnictwo w Rajdzie lub jego kontynuacja na jakimkolwiek etapie zagraża bezpieczeństwu ich, osób trzecich lub sprzętu powinny odstąpić od uczestnictwa w Rajdzie.
6.2. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas trwania Rajdu zarówno w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak i spowodowane przez nich szkody i straty, w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
6.3. Za szkody wyrządzone podczas trwania zawodów odpowiedzialni są sprawcy tych szkód.
7. WYKLUCZENIA I DYSKWALIFIKACJA.
7.1. Załoga może zostać niedopuszczona do startu, z powodu niedostosowania pojazdu i jego wyposażenia do wymagań regulaminowych, braku kasków ochronnych, złego stanu technicznego pojazdu, braku wymaganych dokumentów, w tym potwierdzenia wpłaty wpisowego.
7.2. Załoga nie zostanie dopuszczona do startu, jeśli jej członkowie znajdować się będą pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Uczestnicy wskazani przez Załogę, będący wsparciem przy konkurencjach sprawnościowych, spożywający w ich trakcie napoje alkoholowe lub zażywający środki odurzające, zostaną zdyskwalifikowani wraz z Załogą.
7.3. Dyskwalifikacją skutkuje naruszenie mocowania Karty Załogi, jej odłączenie od pojazdu, jazda poza wyznaczoną trasą, jazda bez kasków ochronnych, jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, niestosowanie się do zaleceń Organizatora.
7.4. W trakcie Rajdu Organizator może wykluczyć Załogę, której pojazd, ze względu na uszkodzenia powstałe w trakcie trwania Rajdu, stwarza zagrożenie dla innych uczestników lub środowiska.
8. PROTESTY, SKARGI I WYJAŚNIENIA.
8.1. Wszystkie protesty muszą być składane na piśmie oraz wręczone Organizatorowi do 30 minut od ogłoszenia nieoficjalnych wyników rywalizacji wraz z kaucją w wysokości 100% wpisowego, która nie będzie zwrócona, jeżeli protest nie zostanie uznany.
8.2. Po zakończeniu konkurencji sprawnościowych, nie później jednak niż 30 minut po swoim przyjeździe na metę, Załoga jest uprawniona do złożenia protestu dotyczącego wykroczeń regulaminowych lub niesportowego zachowania się innych uczestników Rajdu.
8.3. W sprawach dokonywania zapisów w Kartach Załogi (Punkt Sędziowski, Start, Meta) nie mogą być składane protesty (nie dotyczy wyjaśnień).
8.4. W terminie do 30 minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników można składać wyjaśnienia dotyczące ewentualnych błędów rachunkowych lub uzasadnionych zastrzeżeń. W przypadku braku zastrzeżeń, wyniki stają się ostateczne.
8.5. W sprawach spornych, decydujący i ostateczny głos ma Organizator.

 

Design by artsite.bytom.pl